Педагог

Николина Колунџија,педагог.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Педагог школе обавља слиједеће послове у уквиру 40 часовне радне недјеље

 • Учествује у програмирању  рада Школе и изради Гoдишњег програма рада школе,,
 • Праћење и анализирање васпитно-образовног рада,
 • Рад на увођењу савремених метода рада.
 • Сарађује са директором, библиотекаром, наставницима и ученицима у планирању и извођењу образовно-васпитног рада.
 • Испитивање зрелости ученика за похађање наставе у школи, праћење развоја  способности и успјеха ученика , предлагање мјера за већу ефикасност у раду
 • Ради на рационализацији учења, правилном кориштењу слободног времена избору слободних активности. Рад на професионалној орјентацији ученика и хуманизацији односа међу половима.
 • Сарађује са родитељима. Води педагошко-психолошку документацију.
 • Обављање других непредвиђених послова из дјелокруга рада педагога, а на захтјев директора школе.
 • Учествује у припремању нове школске године.
 • Припрема теме за стручно усавршавање наставника.
 • Учествује у одређивању комисија за провођење испита у Школи.
 • Праћење рада комисија за полагање испита у школи.
 • Припрема документацију за планирање градива, присуствује часовима наставника у циљу побољшања наставног процеса.
 • Учешће у раду стручних органа школе ( стручни актив,наст. виј. одј. виј.)
 • Припремање и уношење података у  ЕДУБИС програм за наредну школску годину.
 • Врши редовно ажурирање документације по утврђеним стандардима ЕДУБИС програма
 • Учешће на семинарима и стручним савјетовањима.
 • Ради у оквиру друштвене и културне дјелатности у Школи и друштв. заједници.
 • Учествује у раду менаџер тима у складу са прописима.

Komentari su zatvoreni.