Секретар

Душко Поповић,дипломирани правник.Рођен 1983.године.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

Секретар школе  обавља управне, нормативно-правне као и друге  правне послове у школи и то:

 • Учествује у конципирању и  изради статистичких података школе, информација и извјештаја који иду према Министарству и осталим органима.
 • Прати прописе који се односе на послове школе и њених радника,
 • Израђује преднацрте, нацрте и приједлоге општих аката школе.
 • Учествује у припремању сједница школског одбора и присуствује сједницама школског одбора, а по позиву и указаној потреби и других органа школе,
 • Чува Матичне књиге школе и води рачуна о њиховом првилном попуњавању,
 • Чува печате и штамбиље школе,
 • Издаје дупликате свједочанстава,
 • Издаје преводнице за ученике који одлазе из школе и долазе у школу,
 • Издаје увјерења ученицима о похађању наставе и наставницима увјерења о радном односу.
 • Врши обраду података из ЕДУИС програма везану за кадровску евиденцију,
 • Израђује Рјешења и Одлуке из радног односа,
 • Врши пријаву и одјаву радника,
 • Руководи и организује рад техничког особља и надзире њихов рад.
 • Стручно се усавршава и
 • Обавља и друге послове у менаџерском тиму у складу са важећим прописима.

Komentari su zatvoreni.