Благајник-админист.-финанс.радник

Нада Овука,економски техничар.Рођена 1961.године.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

 • послови везани за материјално пословање, обраду документације и достављање рачуноводству,
 • израда статистичких извјештаја,
 • рад на телефонској централи,
 • рад на фотокопирању,
 • Сређивање документације,
 • Набавка и евиденција о потрошњи канцеларијског, хигијенског и осталог материјала потребног за рад школе,
 • Умножавање неопходних материјала за потребе школе,
 • Израда калкулација за кухињу,
 • Рад са странкама и издавање потврда и увјерења радницима и странкама (потврде ученицима за дјечији додатак и  остале потврде по разним основама) а по овлаштењу секретара школе,
 • дактилографски послови за потребе Секретаријата,
 • Прикупљање новца од ученика (за осигурање и осталог по разним уплатама) и израда  потребних спискова као прилози уплатама,
 • Сачињавање разних врста спискова и података (ученици путници…..)
 • Обавља и друге послове а по наређењу директора школе, секретара школе или другог овлаштеног радника

Komentari su zatvoreni.