Рачуновођа

Драгослав Јелисавац,економски техничар.Рођен 1963.године.

ОПИС ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА

 • води утврђено финансијско књиговодство,
 • књиговодство основних средстава,
 • књижење основних средстава и ситног инвентара,
 • учествује у изради дијелова Годишњег програма рада школе,
 • израђује финансијске и статистичке извјештаје,
 • Уноси и ажурира податке у ЕДУБИС програму,
 • пружа стручну помоћ органима школе, пописним комисијама,
 • врши пријем и дистрибуцију финансијских докумената, врши обрачун личних примања радника,
 • сарађује са Трезором РС,
 • утврђује исправност финансијских докумената,
 • врши плаћање обавеза школе, издаје увјерења радницима о примањима,
 • води евиденције кредита школе и радника школе,  
  • припрема документацију за завршни рачун школе,
  • сарађује са надлежним органима  у складу са Законом.
  • Обавља и друге  послове у менаџерском тиму у складу са важећим прописима .

Komentari su zatvoreni.